ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Βραβείο Μηχανικής απονεμήθηκε στο χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έργο “Lynceus το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού και ασφαλούς εκκένωσης πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής στο θεματικές των ασύρματων δικτύων και της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Το Lynceus αποτελεί ένα βραβευμένο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καινοτόμο έργο εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της μηχανικής, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ασφαλή εκκένωση των πλοίων από τους επιβάτες σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Το έργο αποδεικνύει την δυνατότητα κυπριακών επιχειρήσεων να αναπτύξουν τεχνολογίες αιχμής μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας και να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά και εμπορεύσιμα σε διεθνές επίπεδο. Η RTD Talos είναι ο συντονιστής του έργου. LYNCEUS

Βραβείο Μηχανικής 2015

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ