ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τμήμα Διεύθυνσης

Το Τμήμα Διεύθυνσης έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και λειτουργεί υποστηρικτικά και συντονιστικά προς τα υπόλοιπα τμήματα.

Βασικές του λειτουργίες είναι: 
  • Διεύθυνση της εταιρείας
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Λογιστήριο
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων