ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Έργων Ιδιωτικού Τομέα

Το Τμήμα Έργων Ιδιωτικού Τομέα διαχειρίζεται όλο το φάσμα των υπηρεσιών που αφορά στις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και τους Ιδιωτικούς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Καλύπτει υπηρεσίες όπως:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, εκπροσώπηση εταιρειών σε συναντήσεις μεταφοράς τεχνολογίας, παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων και προώθηση προς τον πελάτη τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων που τον ενδιαφέρουν.
 • Εντοπισμός των κατάλληλων συνεργατών για ερευνητικά, τεχνολογικά και επιχειρηματικά έργα.
 • Εκπόνηση προτάσεων συμμετοχής σε κρατικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και διαχείριση της υλοποίησης τους.
 • Πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων.
 • Μελέτες Σκοπιμότητας, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Επιχειρησιακά Σχέδια, Μελέτες Συγχωνεύσεων, Μεταστεγάσεων, Αναδιάρθρωσης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Μελέτες στρατηγικής σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (Έρευνα, Τεχνολογική και Βιομηχανική Ανάπτυξη, Καινοτομία, Αγροτική Ανάπτυξη, Τουρισμός).
 • Κλαδικές Μελέτες και Έρευνα Αγοράς.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας ISO9000, 22000, 14000.
 • Εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα. Εκπόνηση έργων επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ανάπτυξης νέων προϊόντων.
 • Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις - πελάτες σχετικών με τη νομοθεσία, τη πολιτική, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παροχή δομημένης πληροφόρησης και στοχευμένης τηλεειδοποίησης με αξιοποί­ηση σύγ­χρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης.
 • Εκδόσεις σχετικές με ευρωπαϊκά θέματα.