ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Έργων Δημόσιου Τομέα

Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες και διαχειρίζεται έργα τα οποία αφορούν στο Δημόσιο Τομέα, τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ημικρατικούς Οργανισμούς), Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καλύπτει υπηρεσίες όπως:

  • Διαχείριση αναπτυξιακών σχεδίων.
  • Μελέτες αποτίμησης/αξιολόγησης αναπτυξιακών σχεδίων, προγραμμάτων, στρατηγικών.
  • Οργάνωση δράσεων δημοσιότητας, προβολής και προώθησης.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και εξειδικευμένα τεχνολογικά θέματα.
  • Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις - πελάτες σχετικών με τη νομοθεσία, τη πολιτική, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Παροχή δομημένης πληροφόρησης και στοχευμένης τηλεειδοποίησης με αξιοποί­ηση σύγ­χρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.