ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.4 "ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ"

22 Σεπτ. 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 16.4 «ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοίνωσε την πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 16.4 «Βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές» του Μέτρου 16: Συνεργασία. Το παρόν Καθεστώς παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη και εγκαθίδρυση οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του αγροδιατροφικού τομέα για τη δημιουργία τοπικών αγορών και άλλου είδους βραχέων αλυσίδων διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Τύποι συνεργασιών

 1. Οριζόντιες συνεργασίες: Για τις ανάγκες του παρόντος Καθεστώτος, ως οριζόντιες νοούνται οι συνεργασίες μεταξύ γεωργών/παραγωγών του πρωτογενούς τομέα οι οποίοι θα διαθέτουν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές μέσω της βραχείας αλυσίδας π.χ. τοπικών αγορών, τοπικών καταστημάτων, κ.ά.
 2. Κάθετες συνεργασίες: Για τις ανάγκες του παρόντος Καθεστώτος, ως κάθετες νοούνται οι συνεργασίες μεταξύ γεωργών/παραγωγών του πρωτογενούς τομέα με επιχειρήσεις του δευτερογενούς (εστιατόρια, αρτοποιεία, άλλες μεταποιητικές μονάδες, κ.ά.) ή/και τριτογενούς τομέα (τοπικά μπακάλικα, κ.ά.) ή/και με καταναλωτές, οργανώσεις τους, φορείς οργάνωσης και διανομής προϊόντων (logistics).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι αιτητές του Καθεστώτος είναι οι Επικεφαλής Εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούν Συνεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων τους. Ο Επικεφαλής Εταίρος ή Δικαιούχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Συνεργασίας που φέρει τη συνολική ευθύνη για την υποβολή αίτησης και την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου και ορίζεται από τη συνεργαζόμενη ομάδα ως ο νόμιμος εκπρόσωπός της και Συντονιστής του Έργου. Ο Επικεφαλής Εταίρος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα συντονισμού/διαχείρισης του προτεινόμενου Έργου σύμφωνα με τα «κριτήρια κατάρτισης /εμπειρίας Συντονιστή.

Σύνθεση επιλέξιμων συνεργασιών

Οι επιλέξιμες Συνεργασίες απαιτείται να έχουν την πιο κάτω σύνθεση:

α. Συμμετοχή τουλάχιστον δύο εταίρων/συνεργαζόμενων φορέων εκ των οποίων ο ένας θα αποτελεί τον Επικεφαλής Εταίρο ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του Έργου.

β. Συμμετοχή τουλάχιστον ενός γεωργού ή τουλάχιστο μίας ομάδας γεωργών του πρωτογενούς τομέα.

γ. Εκτός των γεωργών, δύνανται να συμμετέχουν και:

 1. άλλοι φορείς της αλυσίδας τροφίμων όπως για παράδειγμα βιοτεχνίες τροφίμων (π.χ. αρτοποιεία, food artisans),
 2. επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (παντοπωλεία, τοπικά μπακάλικα, εξειδικευμένα καταστήματα κ.λπ.),
 3. φορείς του επισιτιστικού κλάδου (εστιατόρια, ταβέρνες, αγροτουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης),
 4. καταναλωτές και οι οργανώσεις τους,
 5. φορείς οργάνωσης και διανομής γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων,
 6. πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 7. μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί,
 8. τοπικοί παράγοντες (π.χ. Ομάδες Τοπικής Δράσης, Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης),
 9. τοπικές αρχές (π.χ. Δήμοι, Κοινότητες),
 10. δημόσιοι φορείς,
 11. άλλοι φορείς που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Έργου

Όλοι οι Εταίροι συμμετέχουν στην ανάπτυξη και υλοποίηση του Έργου εκτελώντας τις δράσεις που ανέλαβαν βάσει του Συμφώνου Συνεργασίας και του Τεχνικού Δελτίου του Έργου.

Επιλέξιμα έργα

Επιλέξιμα έργα είναι Βραχείες Αλυσίδες ή Τοπικές Αγορές οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες Έργων:

 1. Συλλογικές απευθείας πωλήσεις παραγωγών
 2. Συνεργασίες / συνεταιρισμοί παραγωγών- καταναλωτών
 3. Συμπράξεις παραγωγών με τον τομέα του επισιτιστικού κλάδου (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, φορείς μαζικής εστίασης)
 4. Άλλες συνεργασίες οι οποίες δεν παρεμβάλλουν περισσότερους του ενός ενδιάμεσους φορείς μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή

Το προτεινόμενα Έργα Συνεργασίας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση και κοινή χρηματοδότηση. Η μέγιστη χρονική περίοδος υλοποίησης των δράσεων του Έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο έτη από την ημερομηνία προκαταρκτικής έγκρισης από τη Μονάδα Εφαρμογής.

Σημείωση: Σε μια βραχεία αλυσίδα δεν θα πρέπει να παρεμβάλλονται περισσότεροι του ενός ενδιάμεσοι φορείς, μεταξύ γεωργού και καταναλωτή. Στην τοπική αγορά διατίθενται προς πώληση προϊόντα των οποίων η παραγωγή και η μεταποίηση έχει γίνει εντός ακτίνας όχι μεγαλύτερης των 75 χιλιομέτρων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες για επιδότηση είναι οι ακόλουθες:

 1. Μελέτες
 2. Δαπάνες Λειτουργίας
 3. Συντονισμός
 4. Επενδυτικές Δαπάνες
 5. Αμοιβή Εξωτερικών Συνεργατών Έργου για παροχή υπηρεσιών/Έργων
 6. Δραστηριότητες Προβολής/Προώθησης

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις επενδυτικές δαπάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 60%. Το ποσό ενίσχυσης των έργων κυμαίνεται μεταξύ 10.000€ και 100.000€. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis)

Περίοδο υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 15 Ιανουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22454333 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση cm@talos-rtd.com, υπόψη της Δρ. Μωραΐτη Κλεοπάτρα.