ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Έργων Ιδιωτικού Τομέα

Το Τμήμα Ιδιωτικού Τομέα διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στις επιχειρήσεις και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Οι υπηρεσίες καλύπτουν αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα. Το Τμήμα παρακολουθεί επιστάμενα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στήριξης αναπτυξιακών έργων που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά και άλλες πηγές δημόσιας ή και ιδιωτικής χρηματοδότησης και προτείνει λύσεις τις οποίες εντάσσει σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Στόχο των υπηρεσιών αυτών είναι η  στήριξη επενδυτικών προσπαθειών των πελατών, η επίλυση προβλημάτων, η ικανοποίηση αναγκών αλλά και η υποβοήθηση στην αξιοποίηση προοπτικών ανάπτυξης.

Καλύπτει υπηρεσίες όπως: 

  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Τεχνοοικονομικές μελέτες
  • Επιχειρηματικά σχέδια
  • Ένταξη επενδύσεων σε αναπτυξιακά χρηματοδοτικά κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα REACH. Η TALOS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη ρύθμιση των χημικών ουσιών. Οι υπηρεσίες στην παροχή πρακτικών συμβουλών και καθοδήγησης για τις εταιρείες που πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του REACH.
  • Στήριξη σε εκείνες τις εταιρείες που πρέπει να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό για τα βιοκτόνα προϊόντα (BPR).
  • Υποστήριξη για την προετοιμασία του δελτίου δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) στα EN, EL και DE σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
  • Εφαρμογή προτύπων συστημάτων διαχείρισης ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000)
Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτό το τμήμα.