Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Ο γενικός στόχος του έργου, είναι η δημιουργία και η επιτυχής, ομαλή λειτουργία του Συντονιστικού Φορέα (Co-ordinating Body) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη. Σκοπός του έργου είναι η παροχή στήριξης σε Πολιτιστικές Οργανώσεις, στο να υποβάλουν σωστά και ολοκληρωμένα προτάσεις για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο υπό προγράμματα, το «Πολιτισμός» το οποίο εξειδικεύεται σε καινοτόμες πολιτιστικές δράσεις, διασυνοριακής συνεργασίας και στο MEDIA, το οποίο εστιάζει σε έργα που αφορούν στον οπτικοακουστικό τομέα. Οι κυριότερες δράσεις του Συντονιστικού Φορέα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Διοργάνωσης εκστρατειών ενημέρωσης αναφορικά με το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
  • Εξασφάλισης τρόπων αποτελεσματικής επαφής και επικοινωνίας μεταξύ κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» με φορείς από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστροφα
  • Καθοδήγηση και κατάρτιση των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να αιτηθούν χρηματοδότησης ως προς τη συγγραφή προτάσεων και στη βάση των προνοιών των επί μέρους προσκλήσεων των υποπρογραμμάτων MEDIΑ και Culture
  • Εξασφάλισης κατάλληλης δημοσιότητας για το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
  • Παροχής στοχευμένης πληροφόρησης προς τους επιλέξιμους για χρηματοδότηση φορείς
  • Διάχυσης αποτελεσμάτων των επιτυχημένων έργων σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τον εμπλουτισμό του ευρωπαϊκού πολιτιστικού γίγνεσθαι και τη χάραξη πολιτικών για την προώθηση του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τίτλος:
Συντονιστικός Φορέας «Δημιουργική Ευρώπη»
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρ. Συμβολαίου:
ΓΔ 07/17
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
217423.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
05/02/2018
Λήξη:
04/02/2020
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Ιστοχώρος
www.creativeeuropecyprus.eu

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRASPINNO

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ