Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Ετοιμασία μελέτης για καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σε ότι αφορά στη ψηφιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου, καθώς και της ανάλυσης των πρακτικών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό. Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι η ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση των εργαλείων για ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει οδηγό για τους εμπλεκόμενους φορείς όσο αφορά στην αξιοποίηση καλών πρακτικών καθώς και των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τίτλος:
Μελέτη για την καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σε ότι αφορά τη ψηφιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
5000.00
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
30/01/2018
Λήξη:
10/04/2018
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TEAMING ΤΟΥ Ο2020