Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τίτλος:
Ετοιμασία πρότασης για την Πρόσκληση TEAMING του Ο2020
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
7000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
15/09/2018
Λήξη:
15/11/2018
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ