Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το έργο έχει ως στόχο την πραγματοποίηση επισκέψεων για επαλήθευση της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων». Με αυτό τον τρόπο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θέλει να διασφαλίσει την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης καθώς και την επαλήθευση των μεθόδων και διαδικασιών αξιολόγησης σε συστηματική και προγραμματισμένη βάση, παγκύπρια.

Τίτλος:
Επαλήθευση της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΑνΑΔ 03/2018
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
175395.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
12/12/2018
Λήξη:
12/12/2021
Υπηρεσία:
Μελέτη

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ